Disclaimer

Updating van de site, fouten 

Deze website is een communicatie-instrument dat geregeld met de grootste zorg wordt bijgewerkt. Als u desondanks fouten zou opmerken, of als u ons andere opmerkingen wenst te bezorgen, dan kunt u ons een bericht sturen via het e-mailadres info@railtraininginstitute.eu. Gelieve daarbij concreet de betreffende pagina's of domeinen te vermelden.

Bescherming van gegevens

Wij hechten het grootste belang aan de bescherming van uw privacy en uw persoonlijke gegevens.

Daarom voeren wij onze activiteiten op het internet uitsluitend in naleving van de wetgeving op de bescherming van gegevens.

Wij verzamelen op onze website geen enkel persoonlijk gegeven zonder uw uitdrukkelijk akkoord. U bent dus de enige persoon die beslist of u ons bijvoorbeeld uw e-mailadres of postadres wilt meedelen. Deze inlichtingen worden op vertrouwelijke wijze behandeld. Ze worden in geen enkel geval aan derden overhandigd. Ze worden bovendien bewaard in overeenstemming met de wetten die de bescherming van de privacy regelen.

Veiligheid van gegevens

Wij treffen alle schikkingen en nemen alle maatregelen met het oog op de beveiliging, voor zover de huidige technologie dit toelaat, om uw gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies of onbevoegde toegang.

Cookies

Wij gebruiken cookies uitsluitend met het oog op uw gebruikscomfort zodat u bijvoorbeeld niet telkens, bij elk gebruik, uw wachtwoord of voorkeuren hoeft in te voeren.

Gebruikte technologieën

In sommige delen van de site kunnen diverse technologieën worden gebruikt die ruim verspreid zijn over het internet (bijvoorbeeld: Flash, Active X, JavaScript, ...).

Wij gebruiken geen enkele technologie om uw gegevens of uw computer te bespieden of te manipuleren. De gebruikte technologieën worden beschermd door diverse wetgevingen. De toegang tot deze website levert de gebruiker geen enkele licentie op om deze technologieën te gebruiken.

Protocollen

Wij houden, zoals gebruikelijk, een logboek bij van de toegangen tot onze http-server. Deze protocollen bevatten de datum en het tijdstip, de beschrijving (URL) van de pagina die u raadpleegt, evenals de beschrijving (IP-nummer) van de computer van waar de pagina werd geraadpleegd. Deze gegevens verwijzen naar niemand in het bijzonder en worden uitsluitend gebruikt om de site te beschermen tegen piraterij (hackers) en om onze aanwezigheid op het web te verbeteren.

Links naar andere sites

Deze site bevat externe links. Wij zijn echter op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud en/of het beleid inzake gegevensbescherming van deze sites aangezien wij deze niet beheren.

Auteursrecht

Copyright © LINEAS GROUP NV 2017. Alle rechten voorbehouden, voor alle landen.

De inhoud van deze website, evenals de presentatie ervan en de beelden die erin zijn opgenomen, worden beschermd door de nationale en internationale wetten op het auteursrecht. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van LINEAS GROUP NV is de reproductie van de inhoud van deze site (inclusief verwerking, elektronische manipulatie, kopie of verspreiding langs eender welke weg, zelfs gedeeltelijk, en via eender welke vorm of drager) verboden.

Handelsmerken

Alle handelsmerken die op deze website worden genoemd, zijn beschermd en onderworpen aan de nationale en internationale wetgevingen die toepasselijk zijn op de bescherming van handelsmerken en in voorkomend geval aan de eigendomsrechten van hun geregistreerde eigenaar.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Deze site weerspiegelt de tijdelijke toestand van een continu werkproces inzake informatie.

Wij garanderen echter op geen enkele manier de updating, de nauwkeurigheid, de integraliteit of de relevantie, vandaag of in de toekomst, van de gegevens die opgenomen zijn in deze website.

Wij wijzen onder diezelfde voorwaarden ook elke aansprakelijkheid af voor de informatie op websites die als link worden genoemd vanuit deze website.

Wij zijn voorts op geen enkele manier aansprakelijk voor directe of indirecte schade van eender welke aard (met inbegrip van winstderving of gegevensverlies) die zou voortvloeien uit, of verband zou houden met het gebruik van de informatie in deze site.

Wij behouden ons het recht voor om de informatie op deze website zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te verwijderen. Eventuele aanbiedingen worden louter indicatief vermeld, zonder enige verbintenis.

Wij wijzen voorts elke aansprakelijkheid af voor strafrechtelijke feiten die zouden worden begaan door gebruikers, op basis van een verkeerde interpretatie van informatie op deze website.

Juridische relatie

De raadpleging van deze website of het eventuele gebruik van tools of programma's die op deze site worden aangeboden, brengt geen enkele juridische relatie tot stand tussen LINEAS GROUP NV en de gebruiker. De raadpleging van deze website impliceert de onvoorwaardelijke instemming van de gebruiker met deze disclaimer.

Contact

Voor elke vraag aangaande deze disclaimer of de toegankelijkheid van deze website kunt u contact opnemen met ons webteam (voor toegankelijkheid, technische problemen) op het adres info@railtraininginstitute.eu, of met ons juridisch team (voor de disclaimer) op het adres legal@lineas.net